Zmenšiť textZväčšiť text

Zverejnenie zámeru na odpredaj časti pozemku

 20.10.2023

Zverejnenie zámeru

Obec Sušany v súlade s § 9a, zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov a uznesením obecného zastupitelstva č. 15/2023 zo dňa 12.10.2023 zverejňuje

zámer na odpredaj časti pozemku vo vlastníctve obce

Predmet predaja:

Časť  pozemku EKN parc.č. 2322/3 v k.ú. Sušany o výmere 25m2, zameranej GP č. 34851887-63/2014 zhotoviteľom Geodézia Rimavská Sobota Ing. Róbert Kuvik, IČO: 34851887, ako diel 18. Diel 18 bol týmto GP pričlenený k novovzniknutému pozemku CKN parc.č.448/1 zastavené plochy a nádvoria.

Spôsob predaja:

Ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8, písmeno e), zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov 

Zdôvodnenie:

Žiadatelia Peter Hegedűs a Zuzana Hegedűsová, Sušany 145, požiadali dňa 18.8.2023 Obec Sušany o odkúpenie vyššie uvedenej  časti pozemku vo vlastníctve obce. Obecné zastupiteľstvo schválilo ich žiadosť  a zámer na odpredaj, uznesením č. 15/2023 dňa 12.10.2023 ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý je daný skutočnosťou, že uvedený diel č. 18 je dlhodobo užívaný žiadateľmi ako súčasť ich dvora, vymedzeného oplotením.

Ďalšie informácie k zámeru poskytuje Obecný úrad v Sušanoch.

V Sušanoch 20.10..2023                                                                       Mgr. Štefan Vaclavik v.r., 
                                                                                                                       
starosta obce


Zoznam aktualít: