Zmenšiť textZväčšiť text

Životné prostredie

Výrub drevín

Výrub drevín je možné vykonať na základe povolenia vydaného obcou.

Súhlas sa nevyžaduje:

  • na výrub stromov s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a pri krovitých porastoch s výmerou do 10 m2,
  • v prípade výrubu stromov s obvodom kmeňa do 80 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách alebo záhradkárskych osadách.
  • pri výruboch, ktorých cieľom je obnova produkčných drevín, ak sa výsadba nových drevín uskutoční do 6 mesiacov od výrubu,
  • ak hrozí ohrozenie zdravia alebo života človeka, prípadne hrozí značná škoda na majetku.

V prípade výrubu stromov z dôvodov odstránenia škody, ohrozenia života alebo zdravia človeka, resp. pri výrube produkčných ovocných drevín, je potrebné túto skutočnosť oznámiť do 5 dní od uskutočnenia výrubu . 

Vzory tlačív:

Vzor žiadosti nájdete tu:

Nový zákon č. 79/2015 o odpadoch zavádza definíciu zberného dvora, upravuje prevádzkovanie zberných dvorov a ich postavenie v systéme.

Zberný dvor je definovaný ako zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov zriadené obcou alebo združením obcí a prevádzkované obcou, združením obcí alebo osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou alebo združením obcí na túto činnosť. 

Zberný dvor a podrobnosti o jeho prevádzkovaní musí obec popísať a upraviť vo Všeobecne záväznom nariadení (VZN) o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi. Obec vo VZN okrem iného pre zberné dvory upraví rozsah a druh odpadov, ktoré sa zbierajú a ich prevádzkovú dobu.