Zmenšiť textZväčšiť text

Samospráva

 

Adresa:

Obec Sušany,
Sušany 87,
980 12 Hrnčiarske Zalužany

telefón: 047/5678 124
tel./fax: 047/5678 129
mobil: 0911 238 912
e-mail: osusany@post.sk

starosta: Mgr.Štefan Vaclavik
pracovníčka obce: Jana Babaríková

 

Samospráva

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy. Obec má právo združovať sa s inými obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu.

Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce orgánmi obce, miestnym referendom, zhromaždením obyvateľov obce.

Orgánmi obce sú: obecné zastupiteľstvo a starosta obce. 

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Starosta obce

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Starosta je volený v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. 

Obecný úrad

Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

Hlavný kontrolór

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na obdobie šesť rokov. Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Orgány obce Sušany vo volebnom období 2022 – 2026

Obecné zastupiteľstvo:

  • Peter Benko
  • Peter Hrnčiar
  • Peter Kubiš
  • Katarína Skýpalová
  • Ján Vaculčiak

Starosta: Mgr. Štefan Vaclavik
Zástupca starostu: Ján Vaculčiak
Hlavný kontrolór: PaedDr. Mária Chovanová