Zmenšiť textZväčšiť text

Overovanie listín

Overovanie podpisov na listinách  

Fyzická osoba, ktorej podpis sa overuje, preukáže svoju totožnosť občianskym preukazom, cestovným dokladom, vojenským preukazom, námorníckou knižkou  alebo povolením na pobyt pre cudzinca. Skôr, ako dôjde k overeniu podpisu fyzickej osoby, podpíše sa táto do osvedčovacej knihy pred osobou vykonávajúcou overovanie.

Poplatok za overenie podpisu: 1,50 € v hotovosti / 1 podpis.

Overovanie listín (fotokópie)

Overením zhody odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou sa neoveruje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine. Občan predkladá originál listiny spolu  s jej fotokópiou a platný občiansky preukaz. Originál sa musí zhodovať s fotokópiou listiny.


Poplatok za overenie fotokópie listiny: 1,50 € v hotovosti/1 strana.

Obec Sušany v zmysle zákona č. 599/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov neoveruje:

 • listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
 • odpis alebo kópia občianskeho preukazu, vojenského preukazu, služobného preukazu alebo obdobného preukazu,
 • ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností,
 • ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
 • ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou (napr. mapy, geodetické plány ap.),
 • ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku, nevzťahuje sa na listiny napísané v českom jazyku.

Občan, ktorému sa podpis osvedčuje, musí byť pri osvedčovaní prítomný. Podpis do osvedčovacej knihy vykoná občan pred zamestnancom vykonávajúcim osvedčenie, preto ho nemôže nik iný zastúpiť. Podpis na listinu vykoná občan pred zamestnancom vykonávajúcou osvedčenie alebo uzná podpis na listine za svoj. Nie je možné vykonať osvedčenie cudzincovi bez povolenia na pobyt na území SR, len na základe cestovného dokladu vydaného v zahraničí. Osvedčovanie podpisov a listín sa vykonáva v súčinnosti so zákonom 599/2001 Z. z. - osvedčovanie listín a podpisov na listinách. 

Potrebujete:

 • platný preukaz totožnosti – občiansky preukaz;
 • listinu, na ktorej sa má podpis osvedčiť, v prípade, že sa jedná o viacstranový súbor listín, občan predkladá už listiny spojené šnúrou.

Lehota vybavenie

 • na počkanie

Poplatok

Nájdete v časti: Cenník - všeobecná správa

Nevykonávajú sa osvedčenia:

 • podpisov na listinách, ktoré sa majú použiť v cudzine (notár);
 • podpisov osôb, ktorí nemôžu čítať a písať;
 • podpisov na zmenkách a šekoch.

Legislatíva

Zákon č. 599/2001 o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami. 

Ak sa nemôže fyzická osoba dostaviť do úradnej miestnosti zo zdravotných dôvodov, môže sa toto osvedčenie vykonať aj mimo úradnej miestnosti (v byte, v dome). V tomto prípade je ale osvedčovanie potrebné dohodnúť vopred (osobne – rodinný príslušník, príp. telefonicky).

  Osvedčovaním kópií listín Obecný úrad potvrdzuje, že sa kópia listiny zhoduje s originálom, preto je pri osvedčovaní potrebné predložiť originál listiny. Za originál listiny sa považuje aj osvedčená kópia. Pri osvedčovaní listín sa neosvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.

  Potrebujete

  • platný preukaz totožnosti – občiansky preukaz;
  • originál listiny a jej fotokópiu.

  Lehota na vybavenie

  • na počkanie, v prípade väčšieho množstva osvedčovaných listín podľa dohody s osvedčujúcim pracovníkom

  Poplatok

  Nájdete v časti: Cenník - všeobecná správa

  Nevykonávajú sa osvedčenia:

  • listín, ktoré sa majú použiť v cudzine (notár),
  • odpisu alebo kópie občianskeho preukazu, cestovného pasu, vojenského preukazu, služobného preukazu, technického alebo akýchkoľvek preukazov,
  • výpisov a odpisov zo súboru popisných informácií, z listov vlastníctva, z dokumentov katastra, geodézie, pozemkových, železničných kníh, z identifikácií parciel a pod.,
  • ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie, napr. mapy, geometrické plány a pod.,
  • listín, ktoré obsahujú reliéfnu pečať (notár),
  • odpis listiny alebo jej kópie, ktorá sa nezhoduje s predloženou listinou.

  Legislatíva

  Zákon č. 599/2001 o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami