Zmenšiť textZväčšiť text

Informácia o projekte: Riešenie migračných výziev v obci Sušany

 25.09.2023

Riešenie migračných výziev v obci Sušany

Kód projektu: 302090DDL2

Prijímateľ: Obec Sušany

Schválená výška nenávratného finančného príspevku: 13 000,00 €

Termín realizácie projektu: marec 2022 - apríl 2023

Opis projektu:

Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine prostredníctvom zabezpečenia základných potrieb a podpory osôb s dočasným útočiskom na území SR. Obec Sušany ku dňu predloženia ŽoNFP poskytovala pomoc 5 osobám s dočasným útočiskom v zmysle Prílohy č. 6 výzvy - Zoznam oprávnených miest a obcí.

Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Operačný program: Integrový regionálny operačný program

Prioritná os: 9 - FAST CARE

Špecifický cieľ: 9.1 - Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine

Kód výzvy: IROP-PO9-SC91-2023-108


Zoznam aktualít: