Zmenšiť textZväčšiť text

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

 05.06.2024

Pozvánka

V zmysle zákona SNR č.369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva na utorok 11.6.2024 o 18,00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva:

 1. Zahájenie.
 2. Schválenie programu zasadnutia OZ.
 3. Určenie zapisovateľa.
 4. Návrh a schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
 5. Prejednanie sťažnosti.
 6. Kontrola plnenia uznesení.
 7. Záverečný účet obce za rok 2023.
 8. Projektové výzvy.
 9. Úprava rozpočtu obce 2024.
 10. Rôzne – diskusia.
 11. Záver.

  Mgr. Štefan Vaclavik v.r.,
  starosta obce

Zoznam aktualít: