Zmenšiť textZväčšiť text

Zasadnutie obecného zastupiteľstva - pozvánka

 02.06.2023

Pozvánka

V zmysle zákona SNR č.369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva na štvrtok 8. júna 2023 o 18,00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva:

 1. Zahájenie.
 2. Schválenie programu zasadnutia OZ.
 3. Určenie zapisovateľa.
 4. Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva – nástup náhradníka.
 5. Návrh a schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
 6. Záujem BBSK o prevod pozemku obce.
 7. Kontrola plnenia uznesení.
 8. Záverečný účet obec za rok 2022.
 9. Ekonomická situácia a hospodárenie obce.
 10. Členský príspevok do združenia obcí na likvidáciu odpadu.
 11. Úprava rozpočtu obce na rok 2023..
 12. Rôzne – diskusia.
 13. Záver.

Pred zasadnutím obecného zastupiteľstva o 17,45 sa uskutoční zasadnutie komisie na ochranu verejného záujmu ( členmi komisie sú všetci poslanci OZ).

V Sušanoch 30.05.2023                                                         Mgr. Štefan Vaclavik v.r.
                                                                                                          
starosta obce


Zoznam aktualít: