•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Súpisné čísla

Podľa platných právnych predpisov obec rozhoduje o určení, zmene, alebo zrušení súpisného a orientačného čísla stavbe, na základe žiadostí stavebníkov alebo vlastníkov stavieb. Samostatné súpisné číslo možno určiť len budovám, ktoré sú stavbami podľa § 43a ods. 2 zákona číslo 50/1976 Zb.. Orientačné číslovanie slúži na orientáciu v obci a na ulici.

Žiadateľ k žiadosti o určenie súpisného čísla predloží:

  • právoplatné kolaudačné rozhodnutie, resp. v prípade starej legálnej stavby užívacie povolenie, prípadne doklad o nadobudnutí stavby do vlastníctva, napr. právoplatné rozhodnutie o dedičstve, kúpna zmluva, iný doklad o nadobudnutí práv k stavbe.
  • list vlastníctva na pozemok pod stavbou
  • kópiu katastrálnej mapy, alebo geometrický plán so zameraním stavby a adresného bodu

Vzory tlačív:

Interaktívna maľovaná mapa Sušany

Úradné hodiny

Pondelok: 7:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 7:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 7:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 7:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 7:00 - 12:00 13:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Sušany
Počasie Sušany - Svieti.com

Anketa

Uvítali by ste v obci viac: