•  
 •  
 •  
 •  
 •  

Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Evidencia obyvateľstva

Trvalý pobyt

Hlásenie trvalého a prechodného pobytu občanov upravuje zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

K príhláseniu na trvalý pobyt je potrebné predložiť:

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze vydané okresným riaditeľstvom Policajného zboru, pri dieťati do 15 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list  dieťaťa
 • ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, predloží platný cestovný doklad Slovenskej republiky, alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky,
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve k stavbe , kde sa prihlasuje na pobyt ( výpis listu vlastníctva z katastra nehnuteľnosti)
 • v prípade, že prihlasovaný nie je vlastníkom alebo spoluvlastníkom stavby, je potrebné doložiť písomný súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov stavby
 • Súhlas sa nevyžaduje, ak :
 • ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
 • ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom a všetkými spoluvlastníkmi na neurčitú dobu
 • ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu
 • vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti a nájomca, ak je budova v nájme, potvrdia svojim podpisom na prihlasovacom lístku súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne


Prechodný pobyt

Prechodný pobyt hlási občan v prípade, ak sa dočasne zdržiava mimo miesta svojho trvalého pobytu viac ako 90 dní, ako aj občan trvalo žijúci v zahraničí, ak jeho pobyt v Slovenskej republike má trvať viac ako 90 dní.

Občan pri hlásení prechodného pobytu predloží občiansky preukaz a všetky doklady ako pri hlásení trvalého pobytu; občan trvalo žijúci v zahraničí predloží namiesto občianskeho preukazu platný cestovný doklad Slovenskej republiky.

Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac päť rokov. Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova.

Potvrdenie o pobyte

Ohlasovňa na základe požiadania občana, po predložení občianskeho preukazu a úhrade správneho poplatku do pokladne Obecného úradu vydá občanovi potvrdenie o pobyte.

Vycestovanie občana do zahraničia

Občan, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a pripravuje sa vycestovať do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní pred vycestovaním ohlási túto skutočnosť ohlasovni v mieste svojho trvalého pobytu. V ohlásení uvedie štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu.

  Interaktívna maľovaná mapa Sušany

  Úradné hodiny

  Pondelok: 7:00 - 12:00 13:00 - 15:30
  Utorok: 7:00 - 12:00 13:00 - 15:30
  Streda: 7:00 - 12:00 13:00 - 15:30
  Štvrtok: 7:00 - 12:00 13:00 - 15:30
  Piatok: 7:00 - 12:00 13:00 - 15:30

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  Obec Sušany
  Počasie Sušany - Svieti.com

  Anketa

  Uvítali by ste v obci viac: