•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Sušany

 10.03.2021

         Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch uznesením č.2/2021 zo dňa 9.3.2021, podľa ustanovenia § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov

vyhlasuje  voľbu hlavného kontrolóra obce

a určuje deň konania voľby na deň 20.4.2021 o 18,00 hod. na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Sušanoch.

Pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce je určený na 0,05 % mesačného pracovného času..

            Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku na Obecnom úrade v Sušanoch v zalepenej obálke s označením „Hlavný kontrolór“, najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby t.j. do 5.4.2021.

Predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra  :

1/ Kandidát musí spĺňať  kvalifikačný predpoklad – minimálne úplné stredné vzdelanie,

    - kandidát   preukazuje osvedčeným odpisom vysvedčenia /diplomu/.

2/  Kandidát musí byť spôsobilý na právne úkony a bezúhonný,

     - spôsobilosť na právne úkony preukáže čestným vyhlásením,

     - bezúhonnosť preukáže  zaslaním osobných údajov obci na vyžiadanie výpisu z registra trestov,

           V prípade zvolenia kandidáta do funkcie hlavného kontrolóra, stáva sa zamestnancom obce a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti vedúceho zamestnanca /zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme/, nesmie podnikať ani vykonávať inú zárobkovú činnosť bez  súhlasu obecného zastupiteľstva.  Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, starostu obce, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom je obec, iného zamestnanca obce a podľa osobitného predpisu.

           Pred konaním voľby hlavného kontrolóra, preskúma podané prihlášky kandidátov komisia zložená z poslancov obecného zastupiteľstva, ktorú určí obecné zastupiteľstvo pri vyhlásení voľby a starostu obce. Preskúmaním sa zisťuje úplnosť prihlášky, dodržanie termínu a splnenie  predpokladov na výkon funkcie hlavného kontrolóra.

 V Sušanoch dňa 10.3.2021   

Mgr. Štefan Vaclavik v.r.                                                                                                                                                                                           starosta obce


1 2 3 4 5
Interaktívna maľovaná mapa Sušany

Úradné hodiny

Pondelok: 7:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 7:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 7:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 7:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 7:00 - 12:00 13:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Sušany
Počasie Sušany - Svieti.com

Anketa

Uvítali by ste v obci viac: