•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Africký mor ošípaných

 12.02.2021

Africký mor ošípaných (AMO) u domácich ošípaných a diviakov

· akútna, vysoko nákazlivá choroba domácich ošípaných a diviakov

· prenosný priamym kontaktom s chorým alebo uhynutým zvieraťom, výkalmi a sekrétmi infikovaného zvieraťa, prípadne konzumáciou tepelne neopracovaných produktov z infikovaných zvierat

 · prejavuje sa vysokou horúčkou (až 42°C), ktorá môže trvať až niekoľko dní, apatiou, krvácaninami v podkoží, na miazgových uzlinách, vnútorných orgánoch a zväčšenou slezinou

· u gravidných prasníc sa prejavuje potratmi

· charakteristický vysokou, takmer 100% úmrtnosťou zvierat

· ide o neliečiteľnú chorobu, ktorá ale nie je prenosná na ľudí a iné druhy zvierat

Chovy ošípaných – prevencia

Ø dodržiavať v chovoch zásady biologickej bezpečnosti (dôkladné oplotenie farmy, dezinfekčné brody, evidencia a kontrola pohybu dopravných prostriedkov a osôb, prezliekanie zamestnancov a návštevníkov farmy, dodržiavať čierno-biely systém)

Ø zamedziť vniknutiu diviakov do areálu farmy, prípadne ich kontaktu s krmivom a stelivom

Ø rešpektovať zákaz skrmovania kuchynských odpadov a výrobkov z diviačieho mäsa

Ø zákaz skladovať krmivo pre ošípané v dosahu diviakov

Ø zákaz skladovať podstielkovú slamu v dosahu diviakov min. 90 dní pred jej použitím

Ø pravidelné klinické prehliadky zvierat v chove

Užívatelia poľovných revírov – prevencia

Ø odber a zaslanie vzoriek na vyšetrenie od všetkých nájdených uhynutých diviakov

Ø neškodné odstránenie kadáverov uhynutých diviakov do kafilérie alebo hlbokým zakopaním (2m) resp. spálením na mieste úhynu

Ø lov a vyšetrenie všetkých chorých diviakov

Ø dodržiavanie normovaných kmeňových stavov, vekovej a pohlavnej štruktúry populácie, lovom všetkých vekových kategórii

Ø zákaz prikrmovania diviakov v pohraničných revíroch s Ukrajinou

Ø dodržiavanie protiepidemických zásad pri manipulácii s telami a vývrhmi z ulovených diviakov

Ø odber a zaslanie vzoriek na vyšetrenie od ulovených diviakov podľa inštrukcií RVPS

Na Slovensku sa AMO vyskytuje od r. 2019, ale najviac pozitívnych zvierat je na Ukrajine, v Poľsku, Maďarsku, v pobaltských krajinách a vo východnej Európe. Najväčším nebezpečenstvom rozšírenia AMO na územie SR predstavuje migrácia infikovaných diviakov z Ukrajiny a z Maďarska. Preventívna vakcinácia diviakov a domácich ošípaných nie je možná.

Minimálne požiadavky biologickej bezpečnosti – nekomerčné farmy

a) Zákaz skrmovania potravinových odpadov a odstraňovanie vedľajších živočíšnych produktov v súlade s Nariadením (EK) č. 1069/2009.

b) Vylúčiť kontakt medzi ošípanými chovanými v nekomerčných chovoch, ošípanými z iných chovov a diviakmi. Ošípané by sa mali chovať takým spôsobom, aby nenastal priamy ani nepriamy kontakt s ošípanými z iných chovov alebo s ošípanými z priestoru mimo chovov ani s diviačou zverou.

c) Vylúčiť kontakt so žiadnou časťou jatočného tela diviakov (vrátane ulovených alebo uhynutých diviakov/mäsa/vedľajších živočíšnych produktov).

d) Vlastník (alebo osoba zodpovedná za ošípané) by mala pri vstupe a výstupe z maštale prijať primerané bio-hygienické opatrenia ako napr. prezliecť si šaty a prezuť topánky/čižmy. Dezinfekcia by sa mala vykonať pri vstupe do chovu a do stajne/maštale.

e) Žiadny kontakt s ošípanými v priebehu 48 hodín po loveckej činnosti/aktivitách.

 f) Žiadne neoprávnené osoby nesmú vstúpiť do chovu ošípaných (stajne); to isté platí pre prepravu; o osobách a vozidlách vstupujúcich do priestoru, v ktorom sa ošípané chovajú sa vedú záznamy.

g) Domáce zabíjačky ošípaných možno zabíjať u chovateľa, ak mäso a orgány z nich získané sú určené na súkromnú domácu spotrebu a zabíjanie ošípanej je nahlásené na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Lučenec, aspoň jeden pracovný deň vopred na tel. číslo 047/43 22 431.

h) Nie je povolené držať v chove žiadne prasnice/alebo kance používané na reprodukciu.

i) Zákaz kŕmenia ošípaných čerstvou trávou alebo zrnovinami (pochádzajúce z oblasti s výskytom AMO), pokiaľ nie je ošetrené na inaktiváciu vírusu AMO alebo uskladnené (mimo dosahu diviakov) najmenej 30 dní pred kŕmením.

 j) Zákaz používania slamy (pochádzajúca z oblasti s výskytom AMO) na podstielku ošípaných, pokiaľ nie je ošetrená na inaktiváciu vírusu AMO alebo uskladnená (mimo dosahu diviakov) najmenej 90 dní pred použitím.

k) Budovy chovov by mali:

· byť postavané tak, aby žiadne diviaky ani iné zvieratá (napr. hlodavce, psy, mačky) nemohli vstúpiť do stajne/maštale

· umožňovať aby zariadenia na dezinfekciu (alebo prezliekárne) obuvi a oblečenia boli pri vchode do stajne/maštale

 l) Neodkladne informovať príslušnú RVPS alebo privátneho veterinárneho lekára o každej zmene správaní zvierat (napr. znížený príjem krmiva) alebo poruchách zdravotného stavu (napr. zmeny farby koži, hnačka, zvracanie, celková slabosť).

1 2 3 4 5
Interaktívna maľovaná mapa Sušany

Úradné hodiny

Pondelok: 7:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 7:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 7:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 7:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 7:00 - 12:00 13:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Sušany
Počasie Sušany - Svieti.com

Anketa

Uvítali by ste v obci viac: