•  
 •  
 •  
 •  
 •  

Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Overovanie podpisov a listín

Overovanie podpisov na listinách  

Fyzická osoba, ktorej podpis sa overuje, preukáže svoju totožnosť občianskym preukazom, cestovným dokladom, vojenským preukazom, námorníckou knižkou  alebo povolením na pobyt pre cudzinca. Skôr, ako dôjde k overeniu podpisu fyzickej osoby, podpíše sa táto do osvedčovacej knihy pred osobou vykonávajúcou overovanie.

Poplatok za overenie podpisu: 1,50 € v hotovosti / 1 podpis.

Overovanie listín (fotokópie)

Overením zhody odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou sa neoveruje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine. Občan predkladá originál listiny spolu  s jej fotokópiou a platný občiansky preukaz. Originál sa musí zhodovať s fotokópiou listiny.


Poplatok za overenie fotokópie listiny: 1,50 € v hotovosti/1 strana.

Obec Sušany v zmysle zákona č. 599/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov neoveruje:

 • listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
 • odpis alebo kópia občianskeho preukazu, vojenského preukazu, služobného preukazu alebo obdobného preukazu,
 • ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností,
 • ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
 • ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou (napr. mapy, geodetické plány ap.),
 • ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku, nevzťahuje sa na listiny napísané v českom jazyku.
  Interaktívna maľovaná mapa Sušany

  Úradné hodiny

  Pondelok: 7:00 - 12:00 13:00 - 15:30
  Utorok: 7:00 - 12:00 13:00 - 15:30
  Streda: 7:00 - 12:00 13:00 - 15:30
  Štvrtok: 7:00 - 12:00 13:00 - 15:30
  Piatok: 7:00 - 12:00 13:00 - 15:30

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  Obec Sušany
  Počasie Sušany - Svieti.com

  Anketa

  Uvítali by ste v obci viac: