•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Oznamy

Oznámenie o strategickom dokumente - Nízkouhlíková startégia pre územie MAS Malohont

 21.05.2021

Oznámenie o strategickom dokumente - Nízkouhlíková stratégia pre územie MAS MALOHONT

Okresný úrad Rimavská Sobota odbor životného prostredia ako príslušný orgán, ktorý vedie zisťovacie konanie na zistenie vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie, zverejnil dňa 17.05.2021 „Oznámenie o strategickom dokumente - Nízkouhlíková stratégia pre územie MAS Malohont“ (ďalej len „Oznámenie“). Celé znenie Oznámenia je zverejnené v elektronickej forme na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:      https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nizkouhlikova-strategia-pre-uzemie-mas-malohont .

Do Oznámenia a tiež do tlačenej verzie dokumentu „Nízkouhlíková stratégia pre územie MAS Malohont“ možno nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v sídle MAS Malohont na adrese:

Miestna akčná skupina MALOHONT
Sama Vozára 154
980 52 Hrachovo

Strategický dokument sa dá stiahnuť aj z webovej stránky http://cuers.sk/ (sekcia Dokumenty).

Relevantné informácie o strategickom dokumente poskytnú:

Ing. Oto Veres

Tel: +421 948 403 328
E-mail: cue.rs19@gmail.com

Juraj Zamkovský

Tel: +421 908 902 257

E-mail: zamkovsky@priateliazeme.sk


Miesto na konzultácie pre záujemcov (treba sa vopred dohodnúť na t.č. +421 948 403 328):

Centrum udržateľnej energetiky Rimavská Sobota, n.o.
Daxnerova 508/33, 979 01 Rimavská Sobota

Dotknutá verejnosť, dotknuté orgány a dotknuté obce môžu doručiť písomné stanoviská k „Oznámeniu o strategickom dokumente - Nízkouhlíková stratégia pre územie MAS Malohont“ najneskôr do 15 dní od jeho zverejnenia podľa § 6 ods. 5 v súlade s § 65g ods.3 zákona č. 24/2006 Z.z., na adresu príslušného orgánu:

Okresný úrad Rimavská Sobota
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Hostinského 4
979 01 Rimavská Sobota

a v tejto lehote môžu zaslať aj písomné stanoviská elektronickou poštou na adresu:
Milan.Valigursky@minv.sk.

V Sušanoch zverejnené dňa 21.5.20211 2
Interaktívna maľovaná mapa Sušany

Úradné hodiny

Pondelok: 7:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 7:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 7:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 7:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 7:00 - 12:00 13:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Sušany
Počasie Sušany - Svieti.com

Anketa

Uvítali by ste v obci viac: